Screen Shot 2015-09-29 at 7.43.39 PM

Instructor

Richard Verdugo

Lineage Info:

Wing Chun Boxing:

Ip man -> Leung Sheung -> Wong Siu -> Richard Verdugo

Plum Blossom Praying Mantis Boxing:

Wang Lang -> Li Bing Xiao -> Zhao Zhu -> Liang Xue Xiang -> Jiang Hua Long -> Wang Zhen Gao -> Wang Xi Shan -> Wang Bai Li -> Richard Verdugo

Yin Fu Style Bagua Zhang:

Dong Huai Chuan -> Gong B Tien -> Liu Y Chiao -> Jason Tsou -> Richard Verdugo

Location

Alhambra Park located at 500 North Palm Ave. Alhambra, CA.

Schedule

Monday and Wednesday 6:30pm – 8pm, Sat and Sun morning 8am – 10am

Contact us now to Schedule your lesson by calling us at: (626) 390-9179 or using the below form

Please enter your contact details and a short message below and I will try to answer your query as soon as possible.